Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.ถาวร จิบจันทร์

 

ชื่อเจ้าภาพ:

คุณแม่อรทัย-คุณจุฑามาศ-นายแพทย์สว่าง อัมพรพันธ์

คุณพ่อสมชัย-คุณแม่วรรณี-คุณกันต์กนิษฐ์

ครอบครัวงยิ่งยศ บ.ศรีอุดมชัยรับเบอร์ จก.

 

อาคารสร้างเสร็จ: ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

 

ป้ายโครงการด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในอาคาร ปูกระเบื้อง ติดฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเรียบร้อย
ห้องน้ำชาย หญิง และติดกระจกประตู หน้าต่างภายในอาคารเรียบร้อย