Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนแขม จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนแขม จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนแขม
ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.อนุชา ลมคำภา

 

ชื่อเจ้าภาพ:

คุณมิ่งขวัญ เพชรเรือง

คุณเนตรชนก ลิ้มวัฒนพันธ ์ชัย

 

อาคารสร้างเสร็จ: ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร