Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาสีนวน จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาสีนวน จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาสีนวน
หมู่ที่ ๑ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.ศุภลักษณ์ พรรณโรจน์

 

ชื่อเจ้าภาพ:

บ.โพลีแบลท์เท็ค จก. โดยนายวิวัฒน์ นางภัสรินทร์ นิติชาคร

(นักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๐) โรงเรียนวชิรมกุฎและบุตรหลาน 

 

อาคารสร้างเสร็จ: ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖