Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดเลา จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดเลา จ.ขอนแก่น

โครงการประทีปเด็กไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกุดเลา
หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ดูแลศูนย์ฯ: อ.ประยุทธ ธรรมพล

 

ชื่อเจ้าภาพ:

คุณประภัสสร ฉัตรพรลือชัย

บอจ. ฉัตรพร ช็อป (2005)

 

อาคารสร้างเสร็จ: ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖