Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑๔ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ ภาคจันทร์-ศุกร์

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑๔ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ เอกูนจัตตาฬิสโม (อัตตชัย) ผู้ชนะตนเอง สาขา ๑๐๙ วัดพุทธมงคลนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ ภาคจันทร์-ศุกร์

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่๑๔ ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ที่ได้มาบรรยายให้แก่นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่๓๙ดังนี้

หัวข้อ๒.๓.๖  ความตื้นของญาณ  อาจารย์แม่ชีภคมน สินเจริญดี

หัวข้อ๒.๓.๗ ความลึกของญาณ   พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม

หัวข้อ๒..  อาการของญาณ     อาจารย์ฉวีวรรณ แสนเทพ

หัวข้อ๓.๑  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสนา  ถ่ายทอดสดจากส่วนกลางโดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพลขนฺติพโล)

หัวข้อ๓.๒  การเกิดขึ้นของวิปัสนา  อาจารย์พลโทสุระพันธุ์ อินทรบัวศรี

ได้บรรรยายหลักสูตรครูสมาธิให้กับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่๓๙และเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยพร้อมเพรียงกัน

   ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่๓๙และคณะอาจารย์คณะพี่เลี้ยงที่ร่วมแรงร่วมใจสะสมบุญในสัปดาห์นี้ สาธุสาธุ สาธุ อนุโมทามิ