Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” สมาธิยกใจสู่สวรรค์ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” สมาธิยกใจสู่สวรรค์ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 สาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” สมาธิยกใจสู่สวรรค์ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน ๓๐๐ คน

     โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี และนายปราณี นามเหลา รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน

    ในส่วนของคณะอาจารย์และพี่เลี้ยงประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๑. อ.กาญจนา กุลวิฑิต ผู้ดูแลสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๒. พระอาจารย์ฌานิพิทย์ อินทจารี พระอาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๓. อ.เบญจมาภรณ์ เปาริสาร อาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๔. อ.เรืองเดช ภูเด่นผา อาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๕. อ.ฐิติญา  สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๖. อ.วิไลย์ ส่งสุข อาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

๗. อ.แสนสุข นาชัยเวียง อาจารย์ประจำสาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

และคณะพี่เลี้ยง จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๙ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ.......สาธุ ุสาธุุ สาุธุุ อนุโมทามิ.....