Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ

เลือกดูจากสาขา
การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.ในหัวข้อกำหนดความเยือกเย็น

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.ในหัวข้อกำหนดความเยือกเย็น

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) ของสาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ (ความหยั่งรู้จากสมาธิ) สาขา ๑๒๗ โรงเจ เปา ฮก เก็ง วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิชนะใจตนเอง 19/02/2560

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิชนะใจตนเอง 19/02/2560

การอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) ของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สัปดาห์แรก สาขา 160 วัดสารนาถธรรมาราม

ภาพบรรยากาศการเรียน-การสอน นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) สาขา 160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง