Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

สาขา ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร/เว็บไซต์
0 สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
02-311-3903
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์เสริมพร ธมฺมวโร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทั่วไป
อ.นิภาพร บัวทอง

กรรมการบริหารฯ ดูแลภาคจันทร์-ศุกร์
อ.ณัฐวิชช์ อัศวชาติชาญชัย
ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์
อ.คริททินา มอตต์

กรรมการบริหารฯ ดูแลภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.ปรีดา นันต์ธนะ
ผดล.ภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.ทรงชล ธำรงอภิชาตกุล
อ.ผุสดี รอบรู้

mahavivat89@gmail.com
1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
089-0633453
ดร.ประชัน ษะชิกุล
2 วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-874-8108
081-651-4237
อ.สมศักดิ์ ชื่นชัยธรรม
4 วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-570-8281
081-910-5996, 087-8021777
อ.ปริศนา ไกรวิทย์
5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา
086-598-0096
082-439-4411
อ.ดร.ไพจิตร - อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
6 วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
081-945-2247
อ.ไพฑูรย์ อ้นเจริญ
7 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
081-112-4119
อ.วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
8 อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-554-9902
089-201-5465
อ.ชัยศิริ เศรษฐบุตร
9 วัดวิมุตยาราม (บ้านบรรณรุจิ) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-880-1742
089-665-2323
อ.บรรจบ-อ.นันทนา บรรณรุจิ
10 วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-558-8017
อ.สุวิทย์ หาญเมธีคุณา
11 วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
089-739-9490
อ.บรรจง ลีลาศรีสุนทร
12 วัดศรีบุญเรือง จ.แพร่ แพร่
088-263-1532
อ.จรัญ แสนอินทร์
14 บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร
098-585-8551
02-332-5827
อ.สิริเพ็ญ จินากุล
15 ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
088-179-2285
อ.ทิพย์วิภา เลิศเกียรติยศ
16 วัดสีตลาราม จ.ตาก ตาก
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
17 วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
093-830-9995
อ.ภัทรนันท์ จำรูญชาติ
18 วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
032-572-018
081-445-3305
อ.วุฒิกร สะท้านธัมม์องอาจ
19 วัดแหลมทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชลบุรี
085-239-6336
อ.สมพงษ์ กาญจนเสถียร
20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี
039-324-409
081-806-5030
089-545-5669
อ.ประชิด ศรีวิโรจน์
21 อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
081-9248588
อ.สุทธิลักษณ์ สุทธิ
22 วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
อ.ไรวินทร์ สังข์ทอง
087-191-9600
23 วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย
081-783-2331
088-259-0622
อ.ณัฐพัชร นพชญานนท์
24 บ้านศรีศุกรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
089-798-4608
อ.ศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
25 อโศก - สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-341-3355
อ.ศิวะ แสงมณี
093-641-9995
อ.พันตรีหญิง สุรัสวดี ร้อยพุทธ (ผช.ผดล.)
26 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
084-459-1100
อ.อรทัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
27 วัดรัตนวราราม อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา
089-851-6416
อ.วิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์
28 กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-174-4209
089-818-1998
089-897-3776
086-626-0456
อ.อุสา -พงษ์ศักด์ ธีรนิพัทธ์
29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
081-846-0513
089-583-2045
อ.พิชัย บุญฑีย์กุล
30 โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-145-2590
อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ
31 วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
084-428-1395
อ.มงคล หล้าหา
32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
087-431-3496
อ.พลโท ชาสร วายโสกา
33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-350-0922
อ.พิศาล จอโภชาอุดม
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
084-129-5585
อ.รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
36 วัดป่าท่าทราย อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
081-859-8426
อ.วนิดา บุญยบุตร
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
062-918-8552
ดร. อุสิรา อโนมะศิริ
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา สงขลา
081-096-8050
อ.สุรศักดิ์ สุวลักษณ์
39 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-122-3803
อ.ผุสดี รอบรู้
40 วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง ระยอง
088-912-3664
อ. ธรรมนูญ กษีรสกุล
41 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร
080-231-9999
อาจารย์ พรรณี จารุสมบัติ
42 วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
082-106-8651
อ.สุพรรณ เกษโสภา
43 วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
089-712-2424
อ. แคทลียา วรปัญญา
44 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
081-999-9412
อ. สมเกียรติ โกศลานนท์
45 วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
094-297-9247
อ.สุรีวรรณ์ ควรพันธุ์
46 อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-214-3446-7 ต่อ 3500
081-612-0775
087-055-4007
อ.พรพรรณ มรรคผล
47 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-919-0090 ต่อ 203, 220,100
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
48 วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
086-253-1899
อ. สมชาย บุญฑีย์กุล
49 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล
50 วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา
081-970-3781
ดร. พระครูเขมวงศานุการ
51 วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี
081-721-1724
อ. ศุภรัตน์ สุขจิตต์
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
02-326-4386
02-326-4662
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
53 วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม นครปฐม
089-987-5702
อ. หฤทัย แสงศิริฉาย
54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม มหาสารคาม
089-577-7242
อ. กฤษฎา อึ้งตะกูล
55 บ้านภูภาบุรี อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จันทบุรี
086-655-9985
อ.พัชรินทร์ วิกิตเศรษฐ์
56 วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี
085-100-0991
อ.ธรรมนูญ กษีรสกุล
57 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชลบุรี
091-104-4622
082-453-9545
อ. พิพัฒน์ ศิริกุลพัฒนผล
58 วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
089-122-6292
อ. อิทธิมนต์ อ่าวสินทธุ์สิริ
59 วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
095-949-2451
อ. ยงยุทธ ธนิกกุล
60 อาคารทองนิมิต วิลพาวเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิต
61 วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ยโสธร
087-951-1155
อ.ศักดิ์ชัย สายเชื้อ
62 วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล สตูล
082-580-2322
อ. สุธีระพันธุ์ พันธุ์มณี
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
089-203-9177
อ. มะลิวัลย์ ฉวีสุข
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
089-433-0130
อ. ศรีสุรางค์ ศรีศุกรี
65 วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี
092-363-3556
อ. เสาวดี คล้ายโสม
66 วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
086-490-7799
อ.ธีรรัตน์ ติฏฐโชติ
67 วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี ลพบุรี
085-834-3355
089-402-1631
อ. นิภา ศรีอนันต์
68 วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
 081-789-4623
อ. มานี อีหมั่น
69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
081-060-0655
อ.ธีระเดช ลุนาหา
70 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
081-266-3977
อ. กาญจน์ ลอยมา
71 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
081-999-0093
อ.วรศักดิ์ อินทร์ชัย
72 วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
091-423-9998
อ.รวีโรจน์ ทองสง่า
73 วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง
081-691-3382
อ.จริยา ลีละวัฒน์
74 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
089-200-2262
อ.ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
75 วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ชลบุรี
081-636-6139, 095-059-6131
อ.ฐากร. ไพสิฐอนันต์
76 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
087-283-5800
อ. ทิพย์วัลย์ ตรีตรง
77 วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
081-049-4545
อ.วัชรเกียรติ ชวลิตสกุลชัย
78 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
085-000-7457
อ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-844-1322
อ.รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์
80 วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
081-312-3968
อ.บุญชัย ธรรมตระกูลดี
81 รร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
084-730-2185,086-383-6058
อ. นิรมล เกตุแก้ว
82 รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
081-879-7017
อ.ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล
83 วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
085-011-0838
093-971-0702
อ.พรสิทธิ์ ทวยนันท์
84 อ่างศิลา จ.ชลบุรี ชลบุรี
081-175-5936
อ. ปัณณ์นวัช บำรุงพิพัฒนพร
85 วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว สระแก้ว
081-303-3389
อ.ณัฐพล วิศัลย์ศยา
86 อาคารพันธ์วิชาติกุล จ.กระบี่ กระบี่
088-782-4289
อ. วันชัย ปิติ
87 บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน ลำพูน
086-656-6094
อ.สุภัคชญา บุญเฉลียว
88 วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
089-9926816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
89 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์
089-842-1666
อ.กาญจนา กุลวิทิต
90 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
081-879-8661
081-579-2705
095-613-9915
อ.จิตรา อุณาพรหม
91 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง ยะลา
089-6547356
ก้องเกียรติ รักษ์วงศ์
92 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
081-819-2083
อ.ประพีร์ บุรี
93 วัดเทพรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
087-716-5778
อ.อัจฉรา วงศ์ช่างหล่อ
94 วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง ระนอง
062-261-6426
อ.ณัชกช วรินทรนุวัตร
95 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร สกลนคร
089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว
96 วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน นครปฐม
086-226-1994
อ.ปิยะนุช นาคะเกษียร
97 วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย เลย
089-709-9398
อ.พนิดา อัคคะ
98 วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก นครนายก
094-496-4269
อ.ธัญพร อุเทนพิทักษ์
99 วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชลบุรี
089-9363998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี
100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
086-8842882
อ.วชิราวัลย์ มหพรภัสสร์
101 วัดสามแก้ว จ.ชุมพร ชุมพร
081-9359596
อ.ชัยฤทธิ์ คมนาคม
102 วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน น่าน
086-186-7182
อ.วัลภารัตน์ มีชำนาญ
103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร สกลนคร
089-572-3700
อ.เกียรติพงษ์ สิทธิไตรย์
104 วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง
086-9437191
อ.วีระพันธุ์ สวัสดี
105 วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
088-584-5677
อ.นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
106 วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
086-252-6111
อ.ณรงค์ บุญฑีย์กุล
107 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี ปัตตานี
089-467-5154
อ.สิริกร ชิวปรีชา
108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี จันทบุรี
087-145-8594,086-110-1988
อ.ประชา วารีเขต
109 วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
093-632-4914
อ.จันทร์ทิพย์ ใจซื่อกุล
110 รพ.มิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี สระบุรี
083-778-7533
อ.พญ.วรารัตน์ สรรพกิจ
111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
098-794-7151, 098-794-7152
อ.พนาลี นรจิตต์
112 วัดสนามชัย อ.เมือง อ่างทอง
081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิตร
113 วัดเจดีย์ยอดทอง อ.เมือง พิษณุโลก
089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
114 วัดม่วยต่อ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
083-823-2766
อ.ปธานชัย วายุโชติ
115 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
091-479-4191
อ.วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์
116 วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
086-2526111
อ.สุริยา สาโรจน์
117 วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
081-315-4776
อ.จินตนา เคน้ำอ่าง
118 วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร
092-187-4073
อ.เบญจวรรณ ตัญญู
119 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
085-239-6336
อ. น.ท.สมพงษ์ กาญจนเสถียร
120 วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย สุโขทัย
086-911-1761
อ.เบญจพัฒน์ เตชวีรพงศ์
121 วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
097-3359089
อ.พรทิพย์ สระบัว
122 โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-932-9947
อ.สมฤดี วัฒนาวงศ์
123 วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง นครพนม
083-1780266
อ.เจริญศรี อรุณปราการ
124 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
085-000-5449
อ.ไกรรัชต์ ตรีสัตยพันธุ์
125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
081-881-1860
ผศ.ดร. เพชร เพ็งชัย
126 วัดศรีมหาราชา ชลบุรี
081-865-9378
127 โรงเจ เปา ฮก เก็ง 327/7-8 ริมคลองมอญฯ ต.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
095-982-2964,02-411-4603
อ.ดวงกมล ชลสายพันธ์
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-496-0136
ร.ศ.ภาณิดา มาประเสริฐ
129 สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี นนทบุรี
086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์
130 TIMES SQUARE กรุงเทพมหานคร
081-816-4050
อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูรณ์
131 วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคล2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด
086-825-0089
อ.นาถยา สุทธิวารี
132 วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พังงา
081-892-1715
อ.รักษาพงษ์ คำควรจำ
133 วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
081-979-8758
อ.จรี เสียงแจ้ว
134 กลุ่มบริษัทปตท. 555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 12 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
081-356-6495, 081-989-1444
gwyn85@hotmail.com
อ.กวิน ทรัพย์สุนทร
135 วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
081-849-4624,083-017-8131
อ.อรนารถ เตชะสุริยะมณี
136 วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
137 วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม อ.เมือง อุทัยธานี
081-755-2389
อ.สมาน คณฑา
138 วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง เพชรบูรณ์
139 วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง นครนายก
081-985-5344
อ.นพดล ดีเทศ
140 วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์(หนองหนู) อ.เมือง พิจิตร
089-961-5940
อ.ภัทรภร มีพยุง
141 วัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
089-203-0971
อ.ธนกร ลัคนาจันทโชติ
142 วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง สมุทรปราการ
089-205-2024
อ.ศักรินทร์ รังสิยฉัตร
143 วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี สมุทรปราการ
081-269-5522
อ.วิระดนัย ไผ่อรุณรัตน์
144 ชัชรีย์ บุนนาค ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน กรุงเทพมหานคร
081-928-6879
อ.ปริยากร ทั่งทอง
145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
085-916-2663
อ.ณิชพักตร์ กรุดพันธ์
146 วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ หนองคาย
081-769-5457
อ.เวียงชัย จันทร์ดา
147 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
086-166-1648
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
089-496-8255
นางปัทมาภรณ์ มิกานนท์
149 อาคารอื้อจือเหลียง กรุงเทพมหานคร
150 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
081-256-7896
พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม
151 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
081-318-9797
พล.ต.ธราวุฒิ ศรีนครไทย
152 อาคาร IR Beautina อนุสารณ์สถานธูปเตมี ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
153 โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง ชลบุรี
154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
081-594-8958
อ.อัญชลี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
155 วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
089-7006-103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
156 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ตาก
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน น่าน
089-430-4777
อ.นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ
158 โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย เชียงราย
081-387-5365
อ.โรจน์ จุใจ
159 วัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี
085-834-3355
อ.ชญานิศ หวังดี
160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง ระยอง
084-351-9645
อ.ชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาท
161 วัดเจียงอี้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
089-844-3133
อ.ณัฐพงศ์ ศิริธรรมานันท์
162 วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อุดรธานี
081-320-2706
อ.ประไพร บัวคอม
163 วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
164 เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
089-849-0282
อ.อนุวัตร โสภา
165 วัดประชุมโยธี จ.พังงา พังงา
081-537-9305
อ.สุภาภรณ์ พฤกษาพนาชาติ
166 โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
084-863-8639
อ.มาลี หมื่นณรงค์
167 วัดน้ำไหล อ.นางรอง บุรีรัมย์
085-223-4355
อ.ประภัทร ปองนาน
168 อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
169 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
02-9723405 ถึง 7
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
171 วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ เพชรบุรี
086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์
172 วัดท่าบรรเทิงธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี
081-841-3797
อ.สมมาตร รักษ์ถาวรกุล
173 วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
089-121-1758
อ.นันทิรัตน์ สมานหงษ์
174 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
091-018-8873
อ.จำเริญ ผดุงชอบ
175 คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
176 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
098-991-2850
อ.สุริยา มากมูล
177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
178 กฟผ.บางกรวย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี
084-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง