Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ประกาศ! ยุติการสร้างและเช่าบูชาเหรียญรุ่น วิสุทธิญาณ

ประกาศ! ยุติการสร้างและเช่าบูชาเหรียญรุ่น วิสุทธิญาณ

ประกาศ!

เนื่องด้วยการจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลของวัดผ่องพลอยวิริยาราม ได้มีคำสั่งยุติการเช่าบูชาเหรียญรุ่น วิสุทธิญาณและยุติการจัดสร้างเหรียญรุ่น วิสุทธิญาณ โดยเด็ดขาด เนื่องจากการสร้างเหรียญได้จัดทำผิดจุดประสงค์ จึงออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ