Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
 
ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เมื่อพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์จบ ทอดผ้าไตรจำนวน ๑๐ ไตร จากนั้นจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ และจุดธูปเทียนเครื่องฟังธรรม พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามให้ศีล เมื่อรับศีลแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ สำหรับศพฟังธรรม
 
หลังจากพระมหาโพธิวงศาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาจบ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูปสวดพระธรรมคาถาจบ เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ ประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทอดผ้าไตรถวายพระธรรมเทศนา และสบงถวายพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์บังสุกุล เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กรวดน้ำแล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าพระสวดอภิธรรม พระพิธีสวดอภิธรรม ๑ จบ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเดินทางกลับ