Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

วันอังคารที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน (ปัญญาสมวาร) พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร


เมื่อผู้แทนพระองค์เข้าสู่อาคารบุญญาวาสได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่พิธีการอาราธนาศีล สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ให้ศีล


จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สวดถวายพรพระและรับพระราชทานฉันประกอบด้วย


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
พระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙
พระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
พระมหาคณิศร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมื่อฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์บังสุกุล อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร เป็นเสร็จการ