Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สัตตจัตตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 14/03/64

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 47 (สัตตจัตตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) 14/03/64

นศ.ครูสมาธิทั่วประเทศแต่งชุดขาวดำร่วมปัจฉิมครูสมาธิรุ่น 47 พระครูปลัดเสริมพรบรรยายบันทึกบทท้าย สร้างความมั่นใจให้นศ.เตรียมสอบ 21 มี.ค.นี้


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มอบหมายให้สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาวัดธรรมมงคลโดย อ.ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์ รักษาการผู้ดูแลสาขา วัดธรรมมงคล และทีมคณาจารย์ผู้ช่วยผู้ดูแลทุกท่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 47 (สัตตจัตตาฬีสโม) สิริญาณ (ความรู้อันมงคล) ขึ้น ที่ห้องบรรยายหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ณ ชั้นล่างของพระมหาเจดีย์
การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนี้เป็นไปตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบกันมาช้านานหลังจากที่นักศึกษาครูสมาธิเมื่อเรียนจบครบตามหัวข้อเรียนแล้วจะต้องมีพิธีปัจฉิมนิเทศที่สาขาทั่วประเทศ ร่วมทำกิจกรรม และฟังบรรยายบันทึกบทท้าย เพื่อเตรียมสอบในอีก 7 วันถัดไป


สำหรับวันนี้นักศึกษาครูสมาธิสาขาวัดธรรมมงคลร่วม 100 คน ได้พร้อมใจแต่งกายในชุดขาวดำเนื่องจากอยู่ในช่วงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.


หลังจากนั้นก่อนจะถึงพิธีเปิดได้มีการเชิญอาจารย์ผู้ที่ดูแลหลักสูตรต่างๆ ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรประกอบด้วย


   ◾️ หลักสูตรปุริสาสมาธิ โดย อ.วิยะดา แย้มสรวล
   ◾️ หลักสูตรอัตถสาสมาธิ โดย อ.ผุสดี รอบรู้
   ◾️ หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 และ 2 โดย อ.ธนิก คันธโชติ
   ◾️ หลักสูตรยุวสาสมาธิ และหลักสูตรนิรสาสมาธิ โดย อ.ลักขณา แสงมณี
   ◾️ หลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรครูสมาธิ ได้แก่ หลักสูตรอุตมสาสมาธิ, หลักสูตรญาณสาสมาธิ และหลักสูตรสมาธิชั้นสูง


โอกาสนี้ได้เชิญตัวแทนจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ คุณวรภัทร สังข์น้อย กล่าวแนะนำสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) สำหรับนักศึกษาที่อยากส่งลูกหลานเข้าเรียนในสถาบันออกแบบระดับนานาชาติ
เมื่อถึงเวลา 13.30 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชะธัมโม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อ.ภาสกร นามปีติ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ อ.ธนิก คันธโชติ กล่าวรายงาน ต่อด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณพระอาจารย์อาจารย์และคณะพี่เลี้ยง จากตัวแทนของนักศึกษา จากนั้นตัวแทนนักศึกษาถวายพานธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัย


อ.นพดล ช่างปรีชา นำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย อ.ภานุพันธุ์ กิตะพาณิชย์ นำกล่าวขอขมาพระอาจารย์หลวงพ่อ อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต นำกล่าวขอขมาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม ขอขมาซึ่งกันและกัน จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่า
ปิดท้ายด้วยการฟังบรรยายบันทึกบทท้าย โดยพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (พระอาจารย์เสริมพร) จบแล้วร่วมกันร้องเพลงอรุณทอแสง และ Shining Sun เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสมาธิรุ่นสัตตจัตตาฬีสโม