Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ทุกภูมิภาค
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
0 สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - ศุกร์, เสาร์ - อาทิตย์
โทร. 02-311-3903

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พระราชปัญญาวชิโรดม

ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
อ.ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์

ผช.ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์
อ.ธนิก คันธโชติ
อ.ภาสกร นามปีติ

ผช.ผดล.ภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.นพดล ช่างปรีชา
อ.สุรชัย บัวเมือง
อ.ภานุพันธ์ ถิตะพาณิชย์
อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต

e-mail : wattham2561@gmail.com
1 บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-984-4081
อ.อำนวย สุวรรณคีรี
2 วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
098-789-8485
อ.สมศักดิ์ ชื่นชัยธรรม
3 วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
094-926-4516
อ.จักรพันธ์ อภิรัชตานนท์
4 วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
02-570-8281
081-910-5996, 087-8021777
อ.ปริศนา ไกรวิทย์
5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา
เสาร์-อาทิตย์
086-598-0096
082-439-4411
อ.ดร.ไพจิตร - ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
6 วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
092-635-1659
อ.อภิวิชช์ ขำสุทธิ์
7 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
081-961-6072
อ.วรญา วิไลรัตน์
8 อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
02-554-9902
081-840-5844
อ.มาลีรัต์ ปลื้มจิตรชม
9 ไร่สมาธิบรรณรุจิ อ.โพธาราม ราชบุรี
10 วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
081-558-8017
อ.สุวิทย์ หาญเมธีคุณา
11 วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
เสาร์-อาทิตย์
089-739-9490
อ.บรรจง ลีลาศรีสุนทร
12 บ้านเหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ แพร่
เสาร์-อาทิตย์
084-740-0660
อ.ไชชยะ เศวตศิลา
14 บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81 กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-987-1475
อ.วิษณุ ทัศนศร
15 ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
จันทร์-ศุกร์
081-895-6844
อ.วรรณพงค์ ตันประภา
16 วัดสีตลาราม จ.ตาก ตาก
เสาร์-อาทิตย์
085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา
17 วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
เสาร์-อาทิตย์
085-000-5449
อ.ไกรรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์
18 วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
เสาร์-อาทิตย์
032-572-018
081-445-3305
อ.วุฒิกร สะท้านธัมม์องอาจ
19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-861-9707
อ.สุรภา สุขสวัสดิ์
20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
039-324-409
081-806-5030
089-545-5669
อ.ประชิด ศรีวิโรจน์
21 อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ จ.เชียงใหม่ เชียงราย
084-767-9988
อ.กิตติ จงพิพัฒนมงคล
22 วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง ลำปาง
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
086-431-5820
อ.รัชฎาภรณ์ ชูจิตร์
23 วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
095-559-1740
อ.ณัฐพัชร นพชญานนท์
25 อโศก - สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-341-3355
อ.ศิวะ แสงมณี
093-641-9995
อ.พันตรีหญิง สุรัสวดี ร้อยพุทธ (ผช.ผดล.)
26 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
084-459-1100
อ.อภิภัต กิจธนะเสรี
27 วัดรัตนวนาราม อ.เมืองพะเยา พะเยา
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
089-851-6416
อ.วิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์
28 กลอรี่เฮ้าส์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-174-4209
089-818-1998
089-897-3776
086-626-0456
อ.อุสา -พงษ์ศักด์ ธีรนิพัทธ์
29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-846-0513
089-583-2045
อ.พิชัย บุญฑีย์กุล
30 โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
085-145-2590
อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ
31 วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
084-428-1395
อ.มงคล หล้าหา
32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
จันทร์-ศุกร์
081-729-9308
อ.นุจรินทร์ พันโกฏิ
33 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
34 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-808-3069
อ.นฤมล ซู
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-908-5090
รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
36 วัดป่าท่าทราย อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
เสาร์-อาทิตย์
081-629-3296
อ.ดำรง ศิรโกวิท
37 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-491-4164
อ. มณฑิกา เทพกาญจนา
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา สงขลา
081-096-8050
อ.สุรศักดิ์ สุวลักษณ์
39 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-915-0949
ดร.วรพล มาลสุขุม
40 วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
081-782-9910
อ. พรทิพย์ เวชกามา
42 วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
081-662-7880
อ.สุรัตน์ นาคม
43 วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
เสาร์-อาทิตย์
089-712-2424
อ. แคทลียา วรปัญญา
44 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
เสาร์-อาทิตย์
086-254-3134
อ. สิทธิชัย โควสุรัตน์
45 วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
080 -335-6164
อ.สุวิมล พันธุ์เพียร
46 อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-214-3446-7 ต่อ 3500
081-612-0775
087-055-4007
อ.พรพรรณ มรรคผล
47 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
02-919-0090 ต่อ 203, 220,100
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
48 วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
092-259-7894
อ. สมชาย บุญฑีย์กุล
49 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล
50 วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา
เสาร์-อาทิตย์
081-738-0567
อ.วิจิตรา บุรี
51 วัดเพชรพลี อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-721-1724
อ. ศุภรัตน์ สุขจิตต์
52 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-326-4386
02-326-4662
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
53 วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม นครปฐม
เสาร์-อาทิตย์
089-892-5423
อ.สุชิน สืบพงษ์สกุล
54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม มหาสารคาม
เสาร์-อาทิตย์
089-577-7242
อ. กฤษฎา อึ้งตะกูล
56 วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
099-320-6050
อ.เมตตา กิตติคุณ
57 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
091-104-4622
082-453-9545
อ. พิพัฒน์ ศิริกุลพัฒนผล
58 วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-122-6292
อ.อิทธิมนต์ อ่าวสินธุ์ศิริ
59 วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เสาร์-อาทิตย์
095-949-2451
อ. ยงยุทธ ธนิกกุล
60 อาคารทองนิมิต วิลพาวเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิต
61 วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ยโสธร
เสาร์-อาทิตย์
087-951-1155
อ.ศักดิ์ชัย สายเชื้อ
62 วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล สตูล
เสาร์-อาทิตย์
081-479-8475
อ.ช่อมาลี นาคบรรพต
63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-696-8668
ผศ.อวยชัย จีระชน
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
จันทร์-ศุกร์
095-669-7955
อ.วไลทัศน์ วรกุล
65 วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี
เสาร์-อาทิตย์
092-363-3556
อ. เสาวดี คล้ายโสม
66 วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
086-490-7799
อ.ธีรรัตน์ ติฏฐโชติ
67 วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี ลพบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-402-1631
อ. นิภา ศรีอนันต์
68 วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
เสาร์-อาทิตย์
 081-789-4623
อ. มานี อีหมั่น
69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
เสาร์-อาทิตย์
081-060-0655
อ.ธีระเดช อุนาหา
70 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เสาร์-อาทิตย์
081-967-3797
อ. เถวียน รินทร
71 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เสาร์-อาทิตย์
081-999-0093
อ.วรศักดิ์ อินทร์ชัย
72 วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
061-423-9998
อ.รวีโรจน์ ทองสง่า
73 วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง
เสาร์-อาทิตย์
088-782-4289
อ.วันชัย ปีติ
74 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เสาร์-อาทิตย์
089-200-2262
อ.ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
75 วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-762-4998
อ.กัลยา โกกนุทาภรณ์ (ผช.ผดล.)
76 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
087-283-5800
อ. ทิพวัลย์ ตรีตรง
77 วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เสาร์-อาทิตย์
081-445-7449
อ.เกียรติคุณ ศีลอุดม
78 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
จันทร์-ศุกร์
065-096-9899
ผศ. นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
79 วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-844-1322
ดร.วันชัย เทพรักษ์
80 วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
086-512-4680
อ. วัญชาลี ธรรมตระกูลดี
81 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-918-7122
อ.อัญชนา เจริญเขษมสุข
82 รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
081-879-7017
อ.ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล
83 วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เสาร์-อาทิตย์
085-011-0838
093-971-0702
อ.พรสิทธิ์ ทวยนันท์
84 อ่างศิลา จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
085-699-4955
อ. ปัณณ์นวัช บำรุงพิพัฒนพร
85 วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว สระแก้ว
เสาร์-อาทิตย์
081-303-3389
อ.ณัฐพล วิศัลย์ศยา
86 ศูนย์พันธุ์วิชาติกุล กระบี่
เสาร์-อาทิตย์
081-537-6159
อ. ณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม
87 บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน ลำพูน
เสาร์-อาทิตย์
084-488-0384
อ. รำพรรณ์ ชูชัย
88 วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เสาร์-อาทิตย์
094-392-5581
อ.อำไพ รักษาวงศ์
89 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์
เสาร์-อาทิตย์
089-842-1666
อ.กาญจนา กุลวิทิต
90 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
จันทร์-ศุกร์
081-879-8661
081-579-2705
095-613-9915
อ.จิตรา อุณาพรหม
91 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง ยะลา
เสาร์-อาทิตย์
092-469-9287
อ.พรสิรินทร์ พูนพิทยะ
92 มูลนิธิภิรัชบุรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
081-819-2083
อ.ประพีร์ บุรี
93 วัดเทพรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร
เสาร์-อาทิตย์
094-979-3664
083-979-9664
อ.อัจฉรา วงศ์ช่างหล่อ
94 อาคารเสนาวิวัฒน์ ระนอง
เสาร์-อาทิตย์
08-1538-7973
อ.ภรณี อุ่นทรัพย์เจริญ
95 วัดนาเวง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
081-975-5499
พ.ท.อดิศร สิงห์พรมมา
96 วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน นครปฐม
เสาร์-อาทิตย์
086-226-1994
อ.ปิยะนุช นาคะเกษียร
97 วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย เลย
จันทร์-ศุกร์
089-709-9398
อ.พนิดา อัคคะ
98 วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก นครนายก
เสาร์-อาทิตย์
094-496-4269
อ.ธัญพร อุเทนพิทักษ์
99 วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-936-3998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี
100 ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
101 วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
089-471-0240
อ. สุวรรณ สุวรรณนิภา
102 วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน น่าน
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
086-186-7182
อ.วัลภารัตน์ มีชำนาญ
103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
089-569-7528
อ. มัณฑนา เพชรคำ
104 วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง
เสาร์-อาทิตย์
086-943-7191
อ.วีระพันธุ์ สวัสดี
105 วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
เสาร์-อาทิตย์
081-752-4048
อ.ศศิพงษา จันทรสาขา
106 วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-967-6537
อ.สุกัญญา ภู่ตระกูล
107 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี ปัตตานี
เสาร์-อาทิตย์
086-604-9933
อ.สุดา ก่อเกียรติพิทักษ์
108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี จันทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-251-8147
อ.นิพล มังกร
109 วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
เสาร์-อาทิตย์
093-632-4914
อ.จันทร์ทิพย์ ใจซื่อกุล
109 สาขา109/1 วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
จันทร์-ศุกร์
081-874-5555
อ.พลโทสุระพันธ์ุ อินทรบัวศรี
110 รพ.มิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี สระบุรี
เสาร์-อาทิตย์
083-778-7533
อ.พญ.วรารัตน์ สรรพกิจ
111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
เสาร์-อาทิตย์
098-794-7151, 098-794-7152
อ.พนาลี นรจิตต์
112 วัดสนามชัย อ.เมือง อ่างทอง
เสาร์-อาทิตย์
081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิตร
113 วัดศรีวิสุทธาราม พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
089-960-7488
อ. พรสวรรค์ ภัทเศรษฐเศรณี
114 วัดม่วยต่อ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
เสาร์-อาทิตย์
083-823-2766
ดร.ปธานชัย วายุโชติ
115 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เสาร์-อาทิตย์
084-886-7088
อ.กชพร เสนาขันธ์
116 วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-977-4082
อ.สุริยา สาโรจน์
117 วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
099-046-9662, 061-669-8969
อ.กฤศญารัชย์ เคน้ำอ่าง
118 วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร
เสาร์-อาทิตย์
092-187-4073
อ.เบญจวรรณ ตัญญู
119 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-239-6336
อ. น.ท.สมพงษ์ กาญจนเสถียร
120 วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
090-902-5465
อ.รุทธ์ พลาวุฑฒ์
121 วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
095-613-9915
อ.จันทร์ทิพย์ สุทธาวาส
122 โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
081-932-9947
อ.สมฤดี วัฒนาวงศ์
123 วัดบ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม นครพนม
เสาร์-อาทิตย์
089-862-6860
อ.มาโนชย์ พลราชม
124 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
เสาร์-อาทิตย์
081-954-7617
อ.พรชัย ตั้งสุวรรณชัย
125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
081-881-1860
ผศ.ดร. เพชร เพ็งชัย
126 วัดศรีมหาราชา ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-865-9378
อาจารย์นิคม ฆ้องนอก
127 โรงเจ เปา ฮก เก็ง 327/7-8 ริมคลองมอญฯ ต.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
095-982-2964,02-411-4603
อ.ชลณิชาพัชร์ ชลสายพันธ์
128 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
091-697-8959
อ. ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
129 สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์
130 TIMES SQUARE กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
02-253-9333,
064-646-6595
อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูลย์
131 วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคล2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด
เสาร์-อาทิตย์
086-466-5914
อ.ฉวีวรรณ แพทย์พิบูลย์
132 วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พังงา
เสาร์-อาทิตย์
081-476-7165
อ.จินตนา สมนึก
133 วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
จันทร์-ศุกร์
081-979-8758
อ.จรี เสียงแจ้ว
134 กลุ่มบริษัทปตท. 555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 12 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
089-967-6591
อ.เรณุกา พันทวีศักดิ์
135 วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
096-849-2953
อ.ชิติพัทธ์ เมธีสกุล
136 วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
137 วัดเนินตูม อ.เมือง อุทัยธานี
เสาร์-อาทิตย์
062-294-6939
อ.สมาน คณฑา
138 วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
081-914-0324
อ.รัตนสุดา ศิริสัมพันธ์
139 วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง นครนายก
เสาร์-อาทิตย์
081-985-5344
อ.นพดล ดีเทศ
140 วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์(หนองหนู) อ.เมือง พิจิตร
เสาร์-อาทิตย์
081-888-3824
อ.รัจจา ศรีสุเทพ
141 วัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
เสาร์-อาทิตย์
081-823-4128
086-782-8916
อ.สุชาติ ยิ่งจำเริญศาสตร์
142 วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
089-205-2024
อ.ศักรินทร์ รังสิยฉัตร
143 วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี สมุทรปราการ
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
081-269-5522
อ.วิระดนัย ไผ่อรุณรัตน์
144 ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-751-9323
อ.ธีระศักดิ์ จันทโชติ
145 วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-916-2663
อ.ณิชพักตร์ กรุดพันธ์
146 วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ หนองคาย
เสาร์-อาทิตย์
081-769-5457
อ.เวียงชัย จันทร์ดา
147 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
086-392-2296
อ.รุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี
148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
082-168-6755
รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
149 อาคารอื้อจือเหลียง กรุงเทพมหานคร
081-682-8588
อ.สาธิตา ชูติกาญจน์
150 โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
081-256-7896
พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม
152 อาคารไออาร์บิวติน่า - ปากซอยพหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
จันทร์-ศุกร์
089-201-1571
อ.วีรวรรณ เลิศวรธรรม
153 โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
081-829-0906
อ.ปฐมาภรณ์ ฟักฤกษ์
154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
081-2995248
อ.พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา

155 วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
เสาร์-อาทิตย์
089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
156 วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ตาก
เสาร์-อาทิตย์
081-973-0767
อ.พนิดา กาวินำ
157 วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน น่าน
เสาร์-อาทิตย์
089-344-2888
อ.นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ
158 วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
081-387-5365
อ.โรจน์ จุใจ
159 วัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี
เสาร์-อาทิตย์
085-834-3355
อ.ชญานิศ หวังดี
160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
084-351-9645
อ.ชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาท
161 วัดเจียงอี้ศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
จันทร์-ศุกร์
094-291-4722
อ.พรหมทิพย์ ทองแท้
162 วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อุดรธานี
081-320-2706
อ.ประไพร บัวคอม
163 วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
164 เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เสาร์-อาทิตย์
089-849-0282
อ.อนุวัตร โสภา
165 วัดประชุมโยธี จ.พังงา พังงา
เสาร์-อาทิตย์
081-537-9305
อ.สุภาภรณ์ พฤกษาพนาชาติ
166 โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
จันทร์-ศุกร์
089-457-6116
อ.ศันสนีย์ ศรแมน
167 วัดน้ำไหล อ.นางรอง บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
088-257-4500
อ.อัญชลี เสาวภาคย์
168 อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
099-451-5858
อ.อาริยา สุวรรณไพรพัฒนะ
168 อาคารกองบุญมาเพาะรัก-สุขสวัสดิ์ (บรรยาย 7:00 - 7:30 น.) กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
086-903-7287
อ.พลเทพ จับจิตร์
169 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
02-9723405 ถึง 7
อ.คณึงนิต ธรรมวัฒนะ
170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
085-251-2888
อ.จินดา ค้าวรรธนะกูล
171 วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ เพชรบุรี
เสาร์-อาทิตย์
062-251-4154
อ.เรืองวิทย์ สุทธิพงศ์
172 วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่ นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-841-3797
อ.สมมาตร รักษ์ถาวรกุล
173 วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
081-815-1672
อ.รัชนี ชัยชาติ
174 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
091-018-8873
อ.จำเริญ ผดุงชอบ
175 ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม
089-577-5115
อ.สิริกร สุขเกษม
176 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
098-991-2850
อ.สุริยา มากมูล
177 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กรุงเทพมหานคร
081-313-9461
อ.วชิระ เกียรตินันทน์
178 กฟผ.บางกรวย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี
จันทร์-ศุกร์
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
179 อาคารเอนก และสุวิมล เลาหเพียงศักดิ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-985-1669
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
180 อาคารอกนิษฐ์ บุญเหลือหล่อ (พหลโยธิน11) กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
08-1985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
181 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-826-5519
อ.นพพร ลิ้นทอง
182 วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
098-456-2855
อ.พิมพ์พิชชา คงวัฒน์ทวีสิน
183 วัดโตนด เทศบาลตำบลหลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
093-864-4150
อ.ยุทธศักดิ์ กิตติมานะพันธ์
184 วัดอินทรแบก ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
083-046-7545
อ.ธีร์ธรรม ธรรมวิชญ์จิตร
185 สาขา185 จังหวัดนราธิวาส 47/19 ถ.ละม้ายอุทิศ อ.เมือง นราธิวาส
เสาร์-อาทิตย์
089-658-6690
อ.ดลธรรม พุทธสุภะ
186 วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง 11 จ.ปทุมธานี ปทุมธานี
187 รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
081-942-4656
อ.อาลัย พรหมชนะ
188 โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร
081-9208180
อ.วันชัย วงศ์ศรีสุภางค์
189 วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว
190 วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน ลำปาง
เสาร์-อาทิตย์
08-9956-4585
อ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ
191 วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง พิษณุโลก
จันทร์-ศุกร์
089-961-5942
อ.ภัทรภร มีพยุง
192 วัดโพธิสัมพันธ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
088-205-0425
อ.ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร
193 คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
062-682-5688
อ.ณัฐนันท์ เอี่ยมศิริ
194 พุทธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน นครปฐม
จันทร์-ศุกร์
084-459-1100
อ.อภิภัต กิจธนะเสรี
195 วัดป่าวิศรุตรัตนาราม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
083-768-2224
อ.สิทธิพันธุ์ หลักแหลม
196 วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์
เสาร์-อาทิตย์
08-1970-5375
อ.เชาว์ มณีวัฒนาพฤกษ์
197 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เชียงราย
081-924-8588
อ.สุทธิลักษณ์ สุทธิ
198 วัดศรีมงคล อ.ชุมแพ ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
088-562-3051
อ.จอมพล ตุ่นเส็ง
199 วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก บุรีรัมย์
065-098-9829
อ.ถาวร พอสม
200 ซอยรามคำแหง 24/ ซอยพระรามเก้า 41 กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
อ.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
201 วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
081-993-6456
อ.ณัธน์สินี ณ เชียงใหม่
202 กองเรือยุทธการสัตหีบ ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-001-9899
อ.พรชัย ตระกูลศรีมงคล
203 วัดเจดีย์ยอดทอง (ใหม่) พิษณุโลก
จันทร์-ศุกร์
081-688-3344
อ.กุลภรณ์ กมลพัฒนะ
204 วัดพระนอน (ขอนม่วง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
080-990-6835
อ.รุ่งทิพย์ ศรีณรงค์
205 โรงเรียนประกอบวิทยา สมุทรสงคราม
09-5949-2451
ยงยุทธ ธนิกกุล
206 วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-912-6735
อ.ปรีดา สุทธิภิบาล
207 วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
เสาร์-อาทิตย์
081-869-4405
อ.นาวาโท วุฒิเดช พ่วงนิ่ม
208 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท ชัยนาท
เสาร์-อาทิตย์
095-324-2935​
อ.สุขุม คณฑา
209 วัดคลองระนง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์
เสาร์-อาทิตย์
081-874-5555
อ.พลโท สุระพันธ์ อินทรบัวศรี
210 วัดเขากรวดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี
จันทร์-ศุกร์
084-315-9529
อ.พรทิพย์ สินประสงค์
211 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง จงสมุทรสาคร สมุทรสาคร
จันทร์-ศุกร์
081-859-8426
อ.วนิดา บุญยบุตร
212 วัดดาวลอย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ราชบุรี
เสาร์-อาทิตย์
083-599-1849
อ.จตุพล ศรีเทพ
213 วัดสุวรรณคีรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เสาร์-อาทิตย์
081-861-8608
อ.รัชนี เซ่นขาว
214 วัดแก้วไพฑูรย์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
084-863-8639
อ.มาลี หมื่นณรงค์
215 วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
เสาร์-อาทิตย์
089-899-5440
อ.วีระ สังข์เฉย
216 วัดตาอี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
081 -703-1890
อ.สมจิต สังขรักษ์
217 วัดสวนใหญ่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
085-061-5150
อ.กมลทิพย์ แสนทิพย์
218 วัดโนนสว่าง อ.วังสะพุง จ.เลย เลย
เสาร์-อาทิตย์
088-033-9379
อ.กฤษณพงษ์ เหมบุรุษ
219 วัดสว่างอารมณ์ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
จันทร์-ศุกร์
081-592-8039
อ.วรรณภา ศักดิ์ประสิทธิ์
220 วัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
089-936-3998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี
221 วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
095-619-5044
อ.ถิราภรณ์ ศรีสุเทพ
222 วัดบ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
099-268-1564
อ.จารุณี มีพยุง
223 วัดประดิษฐาราม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
084-767-7521
อ.เขมณัฎฐ์ หนูชุม
224 วัดเสนาราม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
081-683-0889
อ.พุทธิดา ดีไธสง
225 วัดสว่างเนตร จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
081-283-7342
อ.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
226 วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี นนทบุรี
จันทร์-ศุกร์
085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง
227 วัดกลาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เสาร์-อาทิตย์
088-385-9944
อ.สมชาย บุญฑีย์กุล
228 วัดพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลพบุรี
เสาร์-อาทิตย์
087-793-2290
อ.อธิการ เมธากาญจนา
229 วัดบูรพา อ.เมือง อุบลราชธานี
089-717-9749
อ.พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์
230 วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
09-6652-5057
อ.สิรภพ แก้วทุ่ง
231 วัดนาค อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เสาร์-อาทิตย์
090-642-8444
อ.ณญาน นลินขวัญ
232 วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
085-039-5539
อ.เดือนจิต วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์
233 วัดป่าคำเจริญ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อุดรธานี
เสาร์-อาทิตย์
081-965-5022
อ.พลโทกฤตัชญ์ สรวมศิริ
234 วัดศิริราษฎร์วัฒนา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
094-403-4444
อ.กนกวรรณ ถนอมนิรชรชัย
235 วัดท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
09-1884-9484
อ.วรวุฒิ ศรีสวาท
236 ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เขตบางบอน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
จันทร์-ศุกร์
081-777-9933
อ.ปัญญา วิทยวัฒนไพศาล
237 วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย เลย
เสาร์-อาทิตย์
081-854-3045
อ.ประภาส ตามะทะ
238 วัดพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
084-057-6717
อ.สุเทพ ศุภจิตตากร
239 วัดมัชฌิมเขต อ.กระบุรี จ.ระนอง ระนอง
เสาร์-อาทิตย์
092-268-5198
อ.อรอารีย์ เมืองทิพย์
240 วัดวังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
097-979-9193
อ.จรัส อิฏฐผล
241 วัดธารทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
089-589-2979
อ.ทิพาภรณ์ อนุพัฒน์
242 วัดพระยืน อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
จันทร์-ศุกร์
089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล
243 วัดเสาหิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
084-050-6555
อ.กีรวัสส์ แสงโรจนธงชัย
244 วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย
เสาร์-อาทิตย์
081-881-4906
อ.พวน โฆษิตศักดิ์
245 วัดไพรงาม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย สุโขทัย
เสาร์-อาทิตย์
064-356-7705
อ.สุนทรี อินทโชติ
246 วัดสระแก้ว ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
09-0292-4636
อ.พัชญ์ชสุทธิ์ ไกรมาตย์
247 สมาคมแต้จิ๋ว อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
091-949-4289
อ.วรพันธ์ ลิ่มรัชชพงศ์
248 วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
จันทร์-ศุกร์
081-312-3968
อ.บุญชัย ธรรมตระกูลดี
249 วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สุรินทร์
098-184-5876
อ.กัมพล ทวนพรมราช
250 วัดบ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เสาร์-อาทิตย์
081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิตร
251 วัดนิวาสสถาน อ.แม่อาย เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
089-467-5154
อ.สิริกร ชิวปรีชา
252 วัดเขาน้อย อ.ปลวกแดง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
093-326-4265
อ.ศุภิสรา ศรีรัตนะ
253 วัดป่าภูกระแต อ.เมือง หนองบัวลำภู
จันทร์-ศุกร์
254 วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
085-251-2888
อ.จินดา ค้​าวรรธนะกูล
255 วัดป่าธรรมพนมวัณย์ อ.วังนัำเขียว นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
อ.ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
256 วัดเขาแหลมเจริญธรรม ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
099-220-7799
อ.อริยา เศรษฐ์เสถียร
257 วัดนิรมลวัฒนา (โป่งตูม) อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
089-856-4714
อ.ผุสดี (อ.แดง)
258 วัดวิปัสสนาดงเย็น อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-239-6633
อ.กฤษกร ราชธานี
259 วัดปัญจบูรพาจารย์ คลองสาม, คลองหลวง ปทุมธานี
เสาร์-อาทิตย์
081-905-4233
อ.ยุพิน ศรีสุดดี
260 วัดรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
091-563-6641
อ.พสิษฐ์ โอทอง
261 วัดบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการ
เสาร์-อาทิตย์
083-831-6555
อ.เพ็ญจะ จงไทย
262 วัดโนนป่าว่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
เสาร์-อาทิตย์
081-362-3968
อ.บุญชัย ธรรมะตระกูลดี
263 วัดอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
จันทร์-ศุกร์
092-259-7894
อ.สมชาย บุญฑีย์กุล
264 วัดเทวสังฆาราม อ.เมือง กาญจนบุรี
จันทร์-ศุกร์
081-812-0123
อ.ธีรวุฒิ วศินนิติวงศ์
265 วัดโพธิ์ทอง อ.บางระกำ พิษณุโลก
เสาร์-อาทิตย์
081-962-3435
อ.พัฒนพงศ์ โตอุ่นเพ็ชร
266 วัดศรีสุเทพ อ.ท่าแซะ ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
089-287-8851
อ.อริสา กิตติมานะพันธ์
267 วัดหนองม่วง อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
089-355-0837
อ.เวทิส พันธโคตร
268 วัดท่ากฤษณา อ.หันคา ชัยนาท
เสาร์-อาทิตย์
081-915-6562
อ.อภิสิทธิ์ พงศาวกุล
269 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่
เสาร์-อาทิตย์
089-956-4585
อ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ
270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทันตสาสมาธิ
083-149-0008
อ.ชุติพันธ์ุ หาญประสิทธิคำ
271 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
272 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง บุรีรัมย์
วิทันตสาสมาธิ
062-773-0962
อ.สุรชาติ ไกรเพชร
273 วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
274 วัดวรพรตสังฆาวาส อ.พานทอง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
094-936-6456
อ.ศักยภพ บรรพต
275 วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
จันทร์-ศุกร์
084-589-8681
อ.วสันต์ วงศ์คูณ
276 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน สะเดา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
099-249-7896
อ.อิสระพงศ์ บุญพงศ์มณี
277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทันตสาสมาธิ
085-000-8069
อ.รัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ
278 วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน นครปฐม
วิทันตสาสมาธิ
094-496-4269
279 วัดเด่นสะเดา อ.คลองขลุง กำแพงเพชร
093-274-9632
อ.พิศมัย สุบิน
280 วัดเทพวิสุทธาราม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ สุรินทร์
อ.กายสิทธิ์ ผลเกิด
281 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
282 หมู่บ้านสิวลี 2 รังสิต ปทุมธานี
ครูสมาธิ
081-304-4199
พอ.(พิเศษ) เกษม รัตนปราณี
283 วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่
098-069-6964
284 วัดเกาะโพธาวาส ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี
064-423-9864
285 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยา เขตสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร
วิทันตสาสมาธิ
287 วัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
เสาร์-อาทิตย์
084-752-2057
อ.สมโภชน์ มายะรังษี
288 วัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ลำปาง
0819616072
อ.วรญา วิไลรัตน์
289 วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
083-532-3995
อ.โสมนภา ศรีคำลือ
290 วัดเพลงกลางสวน แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เสาร์-อาทิตย์
082-005-4290
อ.นิติธร วิสุทธิมโน
291 วัดบ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด
081-2654587
รัตนกาญจน์ พร้อมสันเทียะ
292 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ศาลายา นครปฐม
วิทันตสาสมาธิ
089-577-5115
อ.สิริกร สุขเกษม