Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
17 วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
เสาร์-อาทิตย์
085-000-5449
อ.ไกรรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์
29 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-846-0513
089-583-2045
อ.พิชัย บุญฑีย์กุล
31 วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
084-428-1395
อ.มงคล หล้าหา
32 วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี
จันทร์-ศุกร์
081-729-9308
อ.นุจรินทร์ พันโกฏิ
42 วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
081-662-7880
อ.สุรัตน์ นาคม
43 วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย
เสาร์-อาทิตย์
089-712-2424
อ. แคทลียา วรปัญญา
44 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
เสาร์-อาทิตย์
086-254-3134
อ. สิทธิชัย โควสุรัตน์
45 วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
080 -335-6164
อ.สุวิมล พันธุ์เพียร
48 วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
092-259-7894
อ. สมชาย บุญฑีย์กุล
54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม มหาสารคาม
เสาร์-อาทิตย์
089-577-7242
อ. กฤษฎา อึ้งตะกูล
61 วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ยโสธร
เสาร์-อาทิตย์
087-951-1155
อ.ศักดิ์ชัย สายเชื้อ
68 วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
เสาร์-อาทิตย์
 081-789-4623
อ. มานี อีหมั่น
69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย เลย
เสาร์-อาทิตย์
081-060-0655
อ.ธีระเดช อุนาหา
70 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เสาร์-อาทิตย์
081-967-3797
อ. เถวียน รินทร
71 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
เสาร์-อาทิตย์
081-999-0093
อ.วรศักดิ์ อินทร์ชัย
72 วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
061-423-9998
อ.รวีโรจน์ ทองสง่า
77 วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เสาร์-อาทิตย์
081-445-7449
อ.เกียรติคุณ ศีลอุดม
78 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
จันทร์-ศุกร์
065-096-9899
ผศ. นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
82 รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
081-879-7017
อ.ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล
83 วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เสาร์-อาทิตย์
085-011-0838
093-971-0702
อ.พรสิทธิ์ ทวยนันท์
89 วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์ุ กาฬสินธุ์
เสาร์-อาทิตย์
089-842-1666
อ.กาญจนา กุลวิทิต
90 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
จันทร์-ศุกร์
081-879-8661
081-579-2705
095-613-9915
อ.จิตรา อุณาพรหม
95 วัดนาเวง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
081-975-5499
พ.ท.อดิศร สิงห์พรมมา
97 วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย เลย
จันทร์-ศุกร์
089-709-9398
อ.พนิดา อัคคะ
103 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
089-569-7528
อ. มัณฑนา เพชรคำ
105 วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร มุกดาหาร
เสาร์-อาทิตย์
081-752-4048
อ.ศศิพงษา จันทรสาขา
106 วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-967-6537
อ.สุกัญญา ภู่ตระกูล
116 วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-977-4082
อ.สุริยา สาโรจน์
121 วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
095-613-9915
อ.จันทร์ทิพย์ สุทธาวาส
123 วัดบ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม นครพนม
เสาร์-อาทิตย์
089-862-6860
อ.มาโนชย์ พลราชม
124 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ บึงกาฬ
เสาร์-อาทิตย์
081-954-7617
อ.พรชัย ตั้งสุวรรณชัย
125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
081-881-1860
ผศ.ดร. เพชร เพ็งชัย
146 วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ หนองคาย
เสาร์-อาทิตย์
081-769-5457
อ.เวียงชัย จันทร์ดา
161 วัดเจียงอี้ศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
จันทร์-ศุกร์
094-291-4722
อ.พรหมทิพย์ ทองแท้
162 วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อุดรธานี
081-320-2706
อ.ประไพร บัวคอม
164 เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เสาร์-อาทิตย์
089-849-0282
อ.อนุวัตร โสภา
167 วัดน้ำไหล อ.นางรอง บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
088-257-4500
อ.อัญชลี เสาวภาคย์
174 วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
091-018-8873
อ.จำเริญ ผดุงชอบ
189 วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว
198 วัดศรีมงคล อ.ชุมแพ ขอนแก่น
เสาร์-อาทิตย์
088-562-3051
อ.จอมพล ตุ่นเส็ง
199 วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก บุรีรัมย์
065-098-9829
อ.ถาวร พอสม
216 วัดตาอี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
081 -703-1890
อ.สมจิต สังขรักษ์
217 วัดสวนใหญ่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
085-061-5150
อ.กมลทิพย์ แสนทิพย์
218 วัดโนนสว่าง อ.วังสะพุง จ.เลย เลย
เสาร์-อาทิตย์
088-033-9379
อ.กฤษณพงษ์ เหมบุรุษ
219 วัดสว่างอารมณ์ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
จันทร์-ศุกร์
081-592-8039
อ.วรรณภา ศักดิ์ประสิทธิ์
227 วัดกลาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เสาร์-อาทิตย์
088-385-9944
อ.สมชาย บุญฑีย์กุล
229 วัดบูรพา อ.เมือง อุบลราชธานี
089-717-9749
อ.พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์
233 วัดป่าคำเจริญ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อุดรธานี
เสาร์-อาทิตย์
081-965-5022
อ.พลโทกฤตัชญ์ สรวมศิริ
234 วัดศิริราษฎร์วัฒนา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สกลนคร
เสาร์-อาทิตย์
094-403-4444
อ.กนกวรรณ ถนอมนิรชรชัย
237 วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย เลย
เสาร์-อาทิตย์
081-854-3045
อ.ประภาส ตามะทะ
249 วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สุรินทร์
098-184-5876
อ.กัมพล ทวนพรมราช
253 วัดป่าภูกระแต อ.เมือง หนองบัวลำภู
จันทร์-ศุกร์
255 วัดป่าธรรมพนมวัณย์ อ.วังนัำเขียว นครราชสีมา
เสาร์-อาทิตย์
081-985-1669
อ.ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
263 วัดอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
จันทร์-ศุกร์
092-259-7894
อ.สมชาย บุญฑีย์กุล
267 วัดหนองม่วง อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์
เสาร์-อาทิตย์
089-355-0837
อ.เวทิส พันธโคตร
270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทันตสาสมาธิ
083-149-0008
อ.ชุติพันธ์ุ หาญประสิทธิคำ
272 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง บุรีรัมย์
วิทันตสาสมาธิ
062-773-0962
อ.สุรชาติ ไกรเพชร
273 วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
275 วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
จันทร์-ศุกร์
084-589-8681
อ.วสันต์ วงศ์คูณ
277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทันตสาสมาธิ
085-000-8069
อ.รัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ
280 วัดเทพวิสุทธาราม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ สุรินทร์
อ.กายสิทธิ์ ผลเกิด
291 วัดบ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด
081-2654587
รัตนกาญจน์ พร้อมสันเทียะ