Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-861-9707
อ.สุรภา สุขสวัสดิ์
20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
039-324-409
081-806-5030
089-545-5669
อ.ประชิด ศรีวิโรจน์
40 วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
081-782-9910
อ. พรทิพย์ เวชกามา
56 วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
099-320-6050
อ.เมตตา กิตติคุณ
57 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
091-104-4622
082-453-9545
อ. พิพัฒน์ ศิริกุลพัฒนผล
74 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เสาร์-อาทิตย์
089-200-2262
อ.ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
75 วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-762-4998
อ.กัลยา โกกนุทาภรณ์ (ผช.ผดล.)
80 วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
086-512-4680
อ. วัญชาลี ธรรมตระกูลดี
84 อ่างศิลา จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
085-699-4955
อ. ปัณณ์นวัช บำรุงพิพัฒนพร
85 วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว สระแก้ว
เสาร์-อาทิตย์
081-303-3389
อ.ณัฐพล วิศัลย์ศยา
98 วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก นครนายก
เสาร์-อาทิตย์
094-496-4269
อ.ธัญพร อุเทนพิทักษ์
99 วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-936-3998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี
108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี จันทบุรี
เสาร์-อาทิตย์
089-251-8147
อ.นิพล มังกร
126 วัดศรีมหาราชา ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-865-9378
อาจารย์นิคม ฆ้องนอก
131 วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคล2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด
เสาร์-อาทิตย์
086-466-5914
อ.ฉวีวรรณ แพทย์พิบูลย์
139 วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง นครนายก
เสาร์-อาทิตย์
081-985-5344
อ.นพดล ดีเทศ
153 โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
081-829-0906
อ.ปฐมาภรณ์ ฟักฤกษ์
160 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
084-351-9645
อ.ชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาท
163 วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
182 วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
098-456-2855
อ.พิมพ์พิชชา คงวัฒน์ทวีสิน
184 วัดอินทรแบก ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เสาร์-อาทิตย์
083-046-7545
อ.ธีร์ธรรม ธรรมวิชญ์จิตร
192 วัดโพธิสัมพันธ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
088-205-0425
อ.ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร
202 กองเรือยุทธการสัตหีบ ชลบุรี
เสาร์-อาทิตย์
081-001-9899
อ.พรชัย ตระกูลศรีมงคล
213 วัดสุวรรณคีรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เสาร์-อาทิตย์
081-861-8608
อ.รัชนี เซ่นขาว
220 วัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
089-936-3998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี
246 วัดสระแก้ว ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
09-0292-4636
อ.พัชญ์ชสุทธิ์ ไกรมาตย์
248 วัดป่าทรงคุณ จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
จันทร์-ศุกร์
081-312-3968
อ.บุญชัย ธรรมตระกูลดี
252 วัดเขาน้อย อ.ปลวกแดง ระยอง
เสาร์-อาทิตย์
093-326-4265
อ.ศุภิสรา ศรีรัตนะ
262 วัดโนนป่าว่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
เสาร์-อาทิตย์
081-362-3968
อ.บุญชัย ธรรมะตระกูลดี
274 วัดวรพรตสังฆาวาส อ.พานทอง ชลบุรี
จันทร์-ศุกร์
094-936-6456
อ.ศักยภพ บรรพต
284 วัดเกาะโพธาวาส ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี
064-423-9864