Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

ทุกภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง
ภาคใต้
สาขา ที่อยู่ จังหวัด แผนที่ เวลาเรียน เบอร์โทร/เว็บไซต์
5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา
เสาร์-อาทิตย์
086-598-0096
082-439-4411
อ.ดร.ไพจิตร - ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
11 วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
เสาร์-อาทิตย์
089-739-9490
อ.บรรจง ลีลาศรีสุนทร
15 ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภูเก็ต
จันทร์-ศุกร์
081-895-6844
อ.วรรณพงค์ ตันประภา
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา สงขลา
081-096-8050
อ.สุรศักดิ์ สุวลักษณ์
50 วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา ยะลา
เสาร์-อาทิตย์
081-738-0567
อ.วิจิตรา บุรี
62 วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล สตูล
เสาร์-อาทิตย์
081-479-8475
อ.ช่อมาลี นาคบรรพต
66 วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
086-490-7799
อ.ธีรรัตน์ ติฏฐโชติ
73 วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง
เสาร์-อาทิตย์
088-782-4289
อ.วันชัย ปีติ
76 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
จันทร์-ศุกร์, เสาร์-อาทิตย์
087-283-5800
อ. ทิพวัลย์ ตรีตรง
86 ศูนย์พันธุ์วิชาติกุล กระบี่
เสาร์-อาทิตย์
081-537-6159
อ. ณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม
88 วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เสาร์-อาทิตย์
094-392-5581
อ.อำไพ รักษาวงศ์
91 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง ยะลา
เสาร์-อาทิตย์
092-469-9287
อ.พรสิรินทร์ พูนพิทยะ
94 อาคารเสนาวิวัฒน์ ระนอง
เสาร์-อาทิตย์
08-1538-7973
อ.ภรณี อุ่นทรัพย์เจริญ
101 วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
089-471-0240
อ. สุวรรณ สุวรรณนิภา
104 วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง พัทลุง
เสาร์-อาทิตย์
086-943-7191
อ.วีระพันธุ์ สวัสดี
107 วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี ปัตตานี
เสาร์-อาทิตย์
086-604-9933
อ.สุดา ก่อเกียรติพิทักษ์
132 วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พังงา
เสาร์-อาทิตย์
081-476-7165
อ.จินตนา สมนึก
133 วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
จันทร์-ศุกร์
081-979-8758
อ.จรี เสียงแจ้ว
136 วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์
165 วัดประชุมโยธี จ.พังงา พังงา
เสาร์-อาทิตย์
081-537-9305
อ.สุภาภรณ์ พฤกษาพนาชาติ
166 โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
จันทร์-ศุกร์
089-457-6116
อ.ศันสนีย์ ศรแมน
183 วัดโตนด เทศบาลตำบลหลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
093-864-4150
อ.ยุทธศักดิ์ กิตติมานะพันธ์
185 สาขา185 จังหวัดนราธิวาส 47/19 ถ.ละม้ายอุทิศ อ.เมือง นราธิวาส
เสาร์-อาทิตย์
089-658-6690
อ.ดลธรรม พุทธสุภะ
223 วัดประดิษฐาราม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
084-767-7521
อ.เขมณัฎฐ์ หนูชุม
224 วัดเสนาราม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
081-683-0889
อ.พุทธิดา ดีไธสง
238 วัดพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
084-057-6717
อ.สุเทพ ศุภจิตตากร
239 วัดมัชฌิมเขต อ.กระบุรี จ.ระนอง ระนอง
เสาร์-อาทิตย์
092-268-5198
อ.อรอารีย์ เมืองทิพย์
240 วัดวังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
097-979-9193
อ.จรัส อิฏฐผล
241 วัดธารทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เสาร์-อาทิตย์
089-589-2979
อ.ทิพาภรณ์ อนุพัฒน์
247 สมาคมแต้จิ๋ว อ.เมือง จ.สงขลา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
091-949-4289
อ.วรพันธ์ ลิ่มรัชชพงศ์
266 วัดศรีสุเทพ อ.ท่าแซะ ชุมพร
เสาร์-อาทิตย์
089-287-8851
อ.อริสา กิตติมานะพันธ์
276 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน สะเดา สงขลา
จันทร์-ศุกร์
099-249-7896
อ.อิสระพงศ์ บุญพงศ์มณี